1. Bendrosios nuostatos

1.1. Internetinė svetainė www.redriver.lt (toliau – Svetainė) priklauso ir yra administruojama Ritos Zaikauskienės, individuali veikla Nr: 780623 (buveinės adresas: “Red River” Taikos pr.141, Klaipėda) (toliau – REDRIVER.LT).

1.2. Šios Privatumo apsaugos taisyklės – tai rašytinis dokumentas, kuriame įtvirtintos privatumo užtikrinimo nuostatos (toliau – Privatumo taisyklės), kurios taikomos visų asmenų, besinaudojančių Svetaine ir Paslaugomis, atžvilgiu. Privatumo taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Naudojimosi svetaine taisyklėse (toliau – Taisyklės) apibrėžtas sąvokas (naudojimasis Svetaine, Paslauga ir kt.) ir jų prasmę, išskyrus atvejus, kai tam tikros sąvokos atskirai apibrėžiamos šiose Privatumo taisyklėse.

1.3. Lankytojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Privatumo taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei lankytojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Privatumo taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, lankytojas neturi teisės naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

1.4. REDRIVER.LT  turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šias Privatumo taisykles. Privatumo taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje. Jeigu lankytojas po Privatumo taisyklių pakeitimo ir (ar) papildymo paskelbimo ir toliau naudojasi Svetaine ir (ar) Paslaugomis, laikoma, kad jis vienareikšmiškai sutinka su visais Privatumo taisyklių pakeitimais ir (ar) papildymais. Jeigu lankytojas nesutinka su pakeistomis ir (ar) papildytomis Privatumo taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Svetaine ir (ar) Paslaugomis.

1.5. Asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato šios Privatumo apsaugos taisyklės, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

 

  1. REDRIVER.LT renkami duomenys

2.1. Naudotis arba turėti galimybę visapusiškai naudotis Svetaine ir Paslaugomis galima tik Svetainėje atlikus registracijos procedūrą. Registracijos procedūra atliekama paspaudus atitinkamą nuorodą Svetainėje, užpildžius visus privalomus registracijos formos laukelius (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, prisijungimo slaptažodis) ir lankytojo pasirinkimu užpildžius neprivalomus laukelius, tokiu būdu pateikiant duomenis apie save REDRIVER.LT (toliau – Duomenys).

2.2. REDRIVER.LT turi teisę savo nuožiūra naudotis visais lankytojo pateiktais duomenimis, kuriuos lankytojas pateikia atlikdamas registracijos procedūrą, o taip pat kitais būdais REDRIVER.LT sukauptais duomenimis apie lankytoją.

2.3. Duomenys, kurie yra surenkami lankytojui atliekant registracijos procedūrą ir (ar) naudojantis Svetaine ir (ar) Paslaugomis, yra skirstomi į:

2.3.1. Anoniminius duomenis. REDRIVER.LT renka anoniminius duomenis susijusius su faktais, kurie negali būti pritaikyti individualiam lankytojui. Pavyzdžiui, REDRIVER.LT renka tam tikrą informaciją kiekvieną kartą lankytojui apsilankius Svetainėje, siekiant pagerinti naršymo Svetainėje kokybę. REDRIVER.LT renka visų Lankytojų IP adresus ir susijusius duomenis (pvz., paskutinio tinklapio internetinį adresą, kuriame asmuo lankėsi prieš užeidamas į REDRIVER.LT tinklo portalą) ir naršyklių bei operacinių sistemų tipus (pvz., naršyklė Firefox. OS Windows). REDRIVER.LT  taip pat renka bendras paieškos išraiškas iš įvairių paieškos programų, orientuotų į vidinę reklamą. REDRIVER.LT renka šią visų lankytojų informaciją Paslaugų stebėjimo, tobulinimo ir tiesioginės reklamos tikslais. REDRIVER.LT taip pat kaupia informaciją apie lankytojo atsakymus į klausimus, pateiktus Svetainėse, siekiant išsiaiškinti lankytojo nuomonę apie Paslaugas, o taip pat Svetainėse talpinamą reklamą. REDRIVER šią informaciją gauna iš visų lankytojų, nepriklausomai nuo to, ar jie užsiregistravę ar ne.

2.3.2. Asmeniniai duomenys. Tai duomenys, kurių pagalba galima nustatyti konkretaus lankytojo tapatybę. Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo prasme šie duomenys yra laikytini asmens duomenimis. Tokie duomenys renkami ir tvarkomi tik su lankytojo sutikimu, žemiau nurodytais būdais:

2.3.2.1. Registracija: kai lankytojas registruojasi Svetainėje, lankytojas privalomai turi pateikti šiuos duomenis: vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, prisijungimo slaptažodį). Savo noru lankytojas gali pateikti ir tokią informaciją: asmens kodą (jeigu pageidauja, kad jam būtų išrašyta sąskaita-faktūra), gyvenamosios vietos adresą (jeigu pageidauja, kad užsakytos prekes jam būtų pristatytos į namus).

2.3.2.2. Korespondencija ir bendravimas: jei lankytojas susisiekia su REDRIVER.LT, tai REDRIVER.LT gali išsisaugoti tokio bendravimo įrašus ir kitą su tuo susijusią informaciją.

2.3.2.4. REDRIVER.LT turi teisę kaupti duomenis apie lankytoją jam prisijungiant prie Svetainės. Šie duomenys rodo, kokius Svetainės puslapius lankytojas lanko, kokiu laiku ir kaip dažnai tą daro, kokiomis paslaugomis naudojasi. Taip pat, ši informacija apima duomenis, kuriuos lankytojas siunčia Svetainėje.

2.4. Duomenų subjektas gali bet kada kreiptis į el. parduotuvės REDRIVER.LT administraciją ir susipažinti su surinktais savo duomenimis bei reikalauti juos ištaisyti, sunaikinti ar sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymo nuostatų.

 

  1. Duomenų gavėjai

3.1. Surinktus Anoniminius duomenis REDRIVER.LT tvarko, apdoroja ir naudoja savireklamos bei kitais panašiais tikslais. Anoniminiai duomenys gali būti perduoti tretiesiems asmenims, taip pat skelbiami viešai.

3.2. Surinktus Asmeninius duomenis REDRIVER.LT  tvarko griežtai laikydamasi Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo nuostatų. Asmeninius duomenis REDRIVER.LT  tvarko tik tokiais tikslais: nustatyti Svetainėje prekes įsigyjančio asmens tapatybę bei kontaktinius duomenis; sukurti prisijungimo paskyrą Svetainėje veikiančiame forume; nustatyti asmens tapatybę bei kontaktinius duomenis asmenų, kurie naudodamiesi specialiu Svetainėje įdiegtu moduliu, nori pateikti REDRIVER.LT skundus ir pasiūlymus; su lankytojo sutikimu – tiesioginės rinkodaros tikslais. Asmeninė informacija nėra perduodama jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, jeigu tai daryti privaloma pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

3.3. Svetainėje gali būti pateikiamos aktyvios nuorodos (angl. „hyperlink“) į kitas interneto svetaines. Kai kuriose iš tokių interneto svetainių gali būti kaupiama lankytojo asmeninė informacija, o reklaminės interneto svetainės gali naudoti slapukai (angl. “cookies”) ir tinklo duomenų rinkėjai (angl. “web beacons”) savo reklamose, siekdami surinkti informaciją apie lankytoją. REDRIVER.LT Privatumo taisyklės ir jose išdėstytos nuostatos neapima trečiųjų asmenų taikomos privatumo politikos bei nuostatų dėl informacijos rinkimo. REDRIVER.LT nėra ir negali būti  laikoma  atsakingu už jokius trečiųjų asmenų, renkančių informaciją apie lankytoją, veiksmus.

3.4. Duomenų subjektas turi teisę gauti informaciją apie tai, kokiems duomenų gavėjams buvo teikti jo asmens duomenys per paskutinius vienerius metus.

 

  1. Lankytojo informacijos naudojimas

4.1. REDRIVER.LT  turi teisę savo nuožiūra, visapusiškai ir bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu naudotis visa sukaupta informacija apie lankytoją. Toliau yra paminėti pavyzdžiai, kokiems tikslams REDRIVER.LT gali naudoti informaciją, surinktą apie konkretų Lankytoją:

4.1.1. tam, kad galėtų redaguoti Turinį taip, kaip lankytojui yra aktualiausia. Kai kuriais atvejais REDRIVER.LT reikia žinoti tikslius duomenis apie lankytoją tam, kad pasiūlyti specializuotas Paslaugas bei tikslinę reklamą;

4.1.2. REDRIVER.LT kaupia lankytojo anoniminius duomenis ir dalinasi jais su trečiaisiais asmenimis (pvz. reklamos užsakovais). Tokiems asmenims REDRIVER.LT atskleidžia informaciją apie lankytojų kiekį, lankytojų, kurie matė tam tikrą reklamą ir (ar) paspaudė atitinkamą nuorodą tam tikroje Svetainėje, skaičių ir pan., taip pat gali pateikti visą demografinę statistiką tų lankytojų, kurie pastebėjo ir paspaudė atitinkamo reklamos užsakovo nuorodą. REDRIVER.LT taip pat gali atskleisti anoniminius apklausų rezultatus. Šiame procese paprastai neatskleidžiama jokia lankytojo asmeninė informacija;

4.1.3. REDRIVER.LT taip pat naudoja bendrus duomenis statistinei analizei apie bendras charakteristikas ir lankytojų elgesį, siekdamas išsiaiškinti poreikius, susijusius su tam tikromis Svetainės dalimis bei išanalizuoti, kaip ir kur efektyviausiai panaudoti turimus resursus. Be šių duomenų REDRIVER.LT nežinotų, kurios Svetainės dalys yra populiariausios ir negalėtų tinkamai keisti bei redaguoti Turinio ir siūlomų Paslaugų;

4.1.4. REDRIVER.LT  gali naudoti lankytojo asmeninę informaciją tam, kad galėtų su lankytoju susisiekti ir pranešti apie pakeistas bei atnaujintas Paslaugas, taip pat apie lankytojo sąskaitas ar Taisyklių pažeidimus. Jei lankytojas dalyvauja Svetainėje organizuojamuose žaidimuose ar konkursuose, REDRIVER.LT gali panaudoti lankytojo informaciją, jei lankytojas laimėtų ir REDRIVER.LT reikėtų susisiekti su juo;

4.1.5. REDRIVER.LT gali siųsti elektroninius laiškus arba laiškus paštu, taip pat trumpąsias žinutes (SMS) į lankytojo mobiliojo ryšio telefono numerį su informacija apie Paslaugas, kurios, REDRIVER.LT nuomone, sudomintų lankytoją. Ankščiau paminėta informacija yra siunčiama tik, jeigu lankytojas tam davė savo sutikimą.

 

  1. Apsaugos priemonės

5.1. REDRIVER.LT naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų lankytojų duomenis. Prie lankytojo duomenų gali prieiti tik tam įgalioti REDRIVER.LT darbuotojai ir (arba) kiti REDRIVER.LT įgalioti asmenys.

5.2. REDRIVER.LT prašo lankytojo būti atsargiu naudojant ir saugant duomenis, nes lankytojas yra pats atsakingas už visų duomenų slaptumą. Lankytojas turėtų atsijungti nuo naršyklės baigęs darbą tam, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie lankytojo elektroninio pašto, asmeninės informacijos, ypač tais atvejais, kai lankytojas naudojasi viešai prieinamu kompiuteriu (pvz. interneto kavinėje, bibliotekoje). Taip pat REDRIVER.LT įspėja, kad lankytojas turi būti atsargus ir neturėtų atskleisti savo asmeninės informacijos (tokios, kaip lankytojo tikras vardas, asmens kodas, elektroninio pašto adresas, banko sąskaitos kodai ir pan.) tretiesiems asmenims, naudodamasis Svetaine ir (ar) Paslaugomis. Tokia informacija gali būti panaudota ir nukreipta prieš lankytojo interesus, taip pat ir tokioms veikomis kaip sukčiavimas, nepageidaujamų elektroninių laiškų siuntimas ir pan.

5.3. REDRIVER.LT  įsipareigoja stengtis apsaugoti lankytojo asmens duomenis, kuriuos tvarko , tačiau atsižvelgiant į tai, kad lankytojo informacija yra siunčiama interneto ryšiu, REDRIVER.LT įspėja, kad negali garantuoti ir negarantuoja jokios lankytojo perduodamos informacijos, įskaitant ir asmeninius duomenis, saugumo.

5.4. REDRIVER.LT rūpinasi nepilnamečių asmenų teisių apsauga ir riboja jų galimybes naudotis tam tikromis tik suaugusiems asmenims skirtomis Paslaugomis. Todėl Svetainės atskiros dalys gali būti skirtos tik pilnamečiams. Nepilnamečiams lankytojams griežtai draudžiama užeiti į tokias Svetainės dalis. Lankytojas taip pat yra atsakingas ne tik už savo, bet ir savo nepilnamečių vaikų ar kitų globojamų asmenų elgesį Svetainėje, jei jie Svetaine naudojasi lankytojo aplinkoje, su jo leidimu arba naudodamiesi lankytojo aparatine įranga.

 

  1. Svetainėje naudojama programinė įranga ir jos įdiegimas.

6.1. REDRIVER.LT gali padaryti prieinamą įdiegimui savo nuožiūra pasirinktą programinę įrangą, skirtą naudoti tam tikroms Paslaugoms. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, kad REDRIVER.LT gali apriboti lankytojo galimybes naudotis tam tikromis Paslaugomis tais atvejais, kai nėra įdiegiama tam tikra programinė įranga. Tokia programinė įranga gali būti sukurta tiek REDRIVER.LT, tiek ir trečiųjų asmenų. Programinė įranga gali būti sukurta tokiu būdu, kad savarankiškai kontaktuotų su REDRIVER.LT ar trečiųjų asmenų aparatine įranga tam, kad įdiegta programinė įranga veiktų, o taip pat tam, kad lankytojas turėtų galimybę sužinoti apie tokios programinės įrangos atnaujinimus bei patobulinimus. Tokios programinės įrangos naudojimo sąlygos yra aptariamos atskira sutartimi, kurios tekstas prieinamas lankytojui įdiegiant tokią programinę įrangą.